E-postiaadress
SalasõnaUnustasid?

Kasutustingimused

1. Üldsätted

 

1.1 Veebikeskkonna http://pere24.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on Family Projects Oy (edaspidi Pere24), äriregistri kood FI31324374, postiaadress: 1c44, Espoo, Soome,  e-mail [email protected].

1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks Pere24-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja)

1.3 Pere24 võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.4 Pere24 pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, kus kasutajad saavad infot tööpakkumiste ja teenusepakkujate kohta ja muud pere- ja koduabiteenustega seotud teavet teavet.

Töö-, käsundus-, töövõtu- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilmaPere24 sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.

1.5 Pere24 ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.6 Kõikide Pere24 veebikeskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Pere24-le, sh õigus kasutada neid nii online kui offline, meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja Pere24-le loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.

1.7 Nii tööpakkumised kui ka teenusepakkujate ankeedid (v.a isikuandmed) võivad olla leitavad Internetis, sh otsimootorite kaudu.

1.8 Pere24 võib veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

2.1 Pere24 töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on Pere24-le edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, kasutajatel võimaldatakse teenusepakkujatega kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, lisada keskkonda kulutusi ning kasutada muud veebikeskkonna poolt pakutavat funktsionaalsust.

2.2 Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodudPere24 e-meili aadressil.

2.3 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Pere24 teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

2.4 Pere24 kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Pere24 ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid Pere24 andmebaasis säilitama.

2.5 Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet Pere24 ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.

2.6 Pere24 ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. Pere24-l on õigus edastada neid Pere24 poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige kasutajatele, kes soovivad võtta teenusepakkujatega.

 

3. Abilise kohustused ja õigused

 

3.1 Abiliseks loetakse käesoleva lepingu raames inimest, kes on sisestanud enda andmed Pere24.ee lehele ning täitnud abilistele mõeldud ankeedi.

3.2 Abilisel on õigus lisada ja muuta oma andmeid, muuta ankeet passivseks või peita ankeet baasis.

3.3 Sisestades Pere24.ee lehele oma ankeedi, lubab abiline, et

3.3.1 esitab oma ankeedil ainult tõeseid andmeid.

3.3.2 ei lisa oma kontaktandmeid ja muud infot, mis võimaldab temaga ühendust võtta ilma Pere24 abita muudesse kohtadesse, kui ainult selleks ette nähtud väljadele.

3.3.3 vastab kõigile saabunud e-kirjadele ühe tööpäeva jooksul – isegi kui tööpakkumine ei sobi, siis annab sellest kliendile teada.

3.3.4 täidab oma ankeedi põhjalikult (lisades kontaktandmed, pildi, palgasoovi ja põhjaliku kirjelduse).

3.3.5 uuendab ajatabelit oma ankeedil pidevalt, et see annaks reaalse ülevaate sellest, millal abilisel on võimalik tööl olla.

3.3.6 ei kandideeri tööpakkumistele, mis ei paku tema jaoks huvi või mis ei asu tema piirkonnas.

3.3.7 vastab kõnedele, mis tehakse tema ankeedis välja toodud kontaktnumbrile. Juhul kui tal pole võimalik kõnele vastata, siis helistab tagasi esimesel võimalusel või saadab SMS.

3.3.8 küsib soovitusi ainult reaalsetelt inimestelt ning ei lisa ise soovitusi oma ankeedile.

3.3.9 osaleb õigeaegselt ja ettevalmistatult kokkulepitud intervjuudel, proovipäevadel ja tööülesannetel.

3.3.10 juhul kui enam ei soovi tööpakkumisi pere24.ee keskkonna kaudu, siis muudab oma ankeedi oleku passiivseks või peidetuks.

3.3.11 sisestab oma asukoha vähemalt tänava täpsusega, et ta saaks teavitatud just oma piirkonna tööpakkumistest.

3.3.12 uuendab oma ankeeti vähemalt koord kuus, kui soovib

3.5 Juhul kui lapsehoidja ei täida kasutustingimusi siis on Pere24-l õigus tema ankeet keskkonnast eemaldada. Korduvate rikkumiste puhul on Pere24-l õigus blokeerida kasutaja konto ning kustutada kõik sellega seotud andmed.

 

4. Kasutaja õigused ja kohustused pere24.ee keskkonnas

 

4.1 Kõigil pere24.ee registreeritud kasutajatel on õigus tutvuda lehel olevate profiilidega ja kasutada muud lehel olevat tavakasutajale mõeldud funktsionaalsust.

4.2 Kasutajad võivad jätta abiliste ankeetidele tagasisidet, kuid seda ainult juhul kui nad on reaalselt abilisega kokku puutunud.

4.3 Kui kasutaja soovib võtta ühendust mõne abilisega või soovib näha ankeetidel olevat lisainformatsiooni, siis saab ta liituda tasulise Premium paketiga.

4.4 Premium kasutaja (ehk kasutaja, kes on ostnud tasulise teenuse) näeb kogu informatsiooni, mida abiline on sisestanud ankeedile.

4.5 Premium kasutaja poolt sisestatud tööpakkumiskuulutus on nähtav kõigile kasutajatele kuni Premium paketi lõppkuupäevani.

4.6 Kuu ajastele ja pikematele Premium pakettidele kehtib raha tagasi garantii. Paketi kasutajal on õigus 14 päeva jooksul peale paketi lõppemist anda lehe haldajatele teada, et ei leidnud soovitud abilist ning talle tagastatakse Premium paketi liitumistasu.

 

5. Lõppsätted

 

5.1 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja Pere24 vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest.

5.2 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Pere24 vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

5.3 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Pere24 lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.